ท่อและข้อต่อ HDPE
(สำหรับงานไฟฟ้า / ท่อร้อยสายไฟ)

ท่อ HDPE (สำหรับงานไฟฟ้า / ท่อร้อยสายไฟ)

ท่อ HDPE ไฟฟ้า

ท่อ HDPE / ท่อร้อยสายไฟ

ข้อต่อท่อ HDPE (สำหรับงานไฟฟ้า)