ข้อต่อท่อ HDPE - Compression Fittings (ถอดประกอบ)
(สำหรับงานประปา)

ข้อต่อตรง

ข้อต่อตรง เกลียวใน

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

ข้องอ 90

ข้องอ เกลียวใน

ข้องอ เกลียวนอก

สามทาง

สามทาง เกลียวใน

สามทาง เกลียวนอก

ข้อต่อตรงลด

สามทางลด

ปลั๊กอุด

แคล้มป์รัดท่อแยก เกลียวใน
(เสริมโลหะ)

แคล้มป์รัดท่อแยก เกลียวใน
(พลาสติก)

ตารางราคาข้อ HDPE - Compression Fittings (แบบถอดประกอบ)

ข้อต่อตรง

ข้อต่อตรง เกลียวใน

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

ข้องอ 90

ข้องอ เกลียวใน

ข้องอ เกลียวนอก

สามทาง

สามทาง เกลียวใน

สามทาง เกลียวนอก

ข้อต่อตรงลด

สามทางลด

ปลั๊กอุด

แคล้มป์รัดท่อแยก เกลียวใน
(เสริมโลหะ)

แคล้มป์รัดท่อแยก เกลียวใน
(พลาสติก)